Skip to content

Privacybeleid

De Onderwijspsycholoog hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. In deze weergave van ons privacybeleid willen we informatie geven over hoe wij met deze gegevens omgaan.

De Onderwijspsycholoog houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als zorgaanbieder zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Doelen verwerking en opslag van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door De Onderwijspsycholoog verwerkt ten behoeve van zorgadministratie/cliëntdossier, administratieve doeleinden, communicatie over de opdracht en het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de met u overeengekomen opdracht (deze wordt gezien als een behandeling in het kader van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO).

Uw persoonsgegevens worden door De Onderwijspsycholoog in een cliëntdossier opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen. Ze worden gedurende een periode van 15 jaar bewaard (dit is wettelijk bepaald in geval van een medisch dossier). In die gevallen waarbij het uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit kan een medisch dossier langer bewaard worden.

U kunt gebruik maken van uw vernietigingsrecht: dan zullen uw gegevens na beëindiging van de behandeling verwijderd worden.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In zo’n geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn we dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Verder kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens De Onderwijspsycholoog uw gegevens kunnen inzien, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Voor de systemen waarin bijzondere persoonsgegevens worden geregistreerd wordt tevens gewerkt met een twee-factorauthenticatie;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

De Onderwijspsycholoog

Praktijkhouder: Tom Braams, gezondheidszorgpsycholoog (reg. 09050085525)

Piet Heinstraat 11, 7204 JN  Zutphen

+31 (0573) 78 55 99

info@de-onderwijspsycholoog.nl

www.de-onderwijspsycholoog.nl

 

 

Scroll To Top