Skip to content

Algemene voorwaarden inzake behandelingsovereenkomst van De Onderwijspsycholoog

Algemene voorwaarden inzake behandelings-overeenkomst van De Onderwijspsycholoog

 

1.          De Onderwijspsycholoog

1.1          De Onderwijspsycholoog is een zelfstandig werkende praktijk voor onderwijspsychologische diagnostiek van kinderen, jongeren en volwassenen.
De Onderwijspsycholoog is opgericht door Tom Braams en bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer 75536978.

1.2          De Onderwijspsycholoog heeft geen contracten met zorgverzekeringen of gemeenten. De kosten van de diensten van De Onderwijspsycholoog zijn dus voor eigen rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.

1.3          De Onderwijspsycholoog/Tom Braams is lid van het Nederlands Instituut Psychologen (NIP) en staat als gezondheidszorgpsycholoog geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) onder nummer 09050085525. Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria en hebben een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden.

2.         Definities

(a) Opdrachtnemer: de Onderwijspsycholoog.
(b) Opdrachtgever : de wederpartij van Opdrachtnemer.
(c) Cliënt               : de persoon op wie de behandeling door de Onderwijspsycholoog rechtstreeks betrekking heeft.
(d) Overeenkomst : de overeenkomst van opdracht tussen de Onderwijspsycholoog en de Opdrachtgever, voor de behandeling van deze als Cliënt of van een andere persoon als Cliënt.

3.         Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten, van of met de Onderwijspsycholoog. Zij zijn daarmee ook van toepassing op alle handelingen van de Onderwijspsycholoog, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

3.2       De voorwaarden worden van toepassing doordat ze aan de Opdrachtgever op papier of digitaal worden aangereikt, als onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst of voorafgaand aan het sluiten van een mondelinge Overeenkomst.

4.         Partijen

4.1       Tenzij anders aangegeven in de (vastlegging van de) Overeenkomst, is de Opdrachtgever tevens de Cliënt.
4.2       Is de Cliënt jonger dan 16 jaar (en niet meerderjarig) en is een ouder of voogd betrokken, dan is deze ouder of voogd de Opdrachtgever en wederpartij in de Overeenkomst (voor behandeling van de Cliënt). Dit lijdt uitzondering als de Overeenkomst uitdrukkelijk bepaalt dat de ouder of voogd alleen als wettelijk vertegenwoordiger van de Cliënt betrokken is en de Cliënt zelf Opdrachtgever is.
4.3       Is de Cliënt ouder dan 16 jaar (en niet meerderjarig) en is een ouder of voogd betrokken bij de opdracht, dan is deze ouder/voogd mede-Opdrachtgever in de Overeenkomst en hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen van de Opdrachtgever. Dit lijdt uitzondering als de Overeenkomst uitdrukkelijk bepaalt dat de ouder/voogd alleen als wettelijk vertegenwoordiger van de Cliënt betrokken is en alleen de Cliënt Opdrachtgever is.

5.         Omvang behandeltraject

5.1       De behandeling vangt aan met een intake en het verschaffen van informatie door Opdrachtgever en/of de Cliënt aan de Onderwijspsycholoog, op diens verzoek.
De behandeling bestaat uit diagnostisch onderzoek en begeleiding, afgesloten met een eindgesprek over bevindingen en adviezen, in voorkomend geval met een rapportage daarover en/of een verwijsbrief.

5.2       Als na afsluiting nog kort overleg, telefonisch of per mail, nodig is, is dit bij de opdracht inbegrepen. Zie evenwel 7.2 hierna.

6.         Uitvoering van de Overeenkomst

6.1       De Onderwijspsycholoog zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor de Onderwijspsycholoog geldende professionele standaard.

6.2       De Onderwijspsycholoog heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever. Er is geen verplichting om een bepaald resultaat te realiseren. De Overeenkomst kan niet aldus worden gelezen of uitgelegd, dat door de Onderwijspsycholoog aan Opdrachtgever of Cliënt een bepaald resultaat als doel wordt voorgehouden of gegarandeerd.

6.3       Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
Worden de benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer verstrekt, dan heeft Opdrachtnemer het recht om
(i) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en
(ii) de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.         Tarieven

7.1       In de Overeenkomst, voorafgaande aan de start van de behandeling, worden met Opdrachtgever afspraken gemaakt over de aan de behandeling verbonden kosten.

7.2       Voor het kort overleg bedoeld in 5.2 staat maximaal 15 minuten. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt gefactureerd. Over dergelijke tijdsbesteding en de daaraan verbonden kosten worden voorafgaand (aanvullende) afspraken met Opdrachtgever.

7.3       De Onderwijspsycholoog heeft het recht de tarieven tussentijds aan te passen in het kader van een algemeen doorgevoerde tariefwijziging. Een dergelijke wijziging wordt minimaal 1 maand voor een gemaakte afspraak waarop die wijziging van toepassing is aangekondigd.
Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen wegens een tariefwijziging, indien deze meer is dan 2 % over een periode van 1 jaar. In dat geval hebben partijen over en weer geen aanspraken wegens schade of ander nadeel.

8.         Duur en beëindiging

8.1       Omvang en duur van de behandeling worden vastgesteld in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, in de Overeenkomst of een aanvulling daarop.

8.2       Opdrachtgever kan de overeenkomst altijd tussentijds beëindigen, waarbij evenwel een verplichting tot betaling van loon en/of schade bestaat conform het bepaalde in de wet.

8.3       Opdrachtnemer kan de overeenkomst alleen tussentijds beëindigen indien sprake is van een gewichtige reden, conform de wet.

8.4       Indien de overeenkomst tussentijds eindigt zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.         Afzeggen en verzetten van afspraken, ‘no show’

9.1       Opdrachtnemer kan afspraken afzeggen of verzetten indien sprake is van omstandigheden waardoor in redelijkheid niet gevraagd kan worden om het betreffende onderdeel van de behandeling uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij (i) ziekte of arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer, (ii) ernstige omstandigheden opgekomen in de kring van familie of dierbaren van Opdrachtnemer, (iii) problemen bij vervoer, (iv) onderbroken levering van NUTS-voorzieningen en (v) alle gevallen van overmacht volgens de wet.

Opdrachtgever of de Cliënt heeft geen aanspraken wegens schade of nadeel als Opdrachtnemer aldus afzegt of verzet.
9.2       De Cliënt of Opdrachtgever kan afspraken tot uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip – alleen rekenend met werkdagen – afzeggen zonder dat kosten in rekening worden gebracht. Wordt later afgezegd, dan is de vergoeding die betrekking heeft op die afspraak verschuldigd en wordt deze in rekening gebracht volgens het afgesproken of uit de Overeenkomst voortvloeiende tarief, ongeacht de reden voor de afzegging.
9.3       Indien de Cliënt zonder bericht wegblijft van een afspraak,dan is de vergoeding die betrekking heeft op die afspraak verschuldigd en wordt deze in rekening gebracht volgens het afgesproken of uit de Overeenkomst voortvloeiende tarief.

10.       Betalingsvoorwaarden

10.1      Betaling vindt plaats op een factuur, te versturen door de Onderwijspsycholoog.
10.2      Facturering geschiedt vóór de afronding van het behandeltraject. Duurt een behandeltraject langer dan 1 maand, dan wordt in ieder geval telkens na één maand (tussentijds) gefactureerd.
In voorkomend geval kan in de Overeenkomst worden afgesproken dat betaling vooraf plaatsvindt.
10.3      Opdrachtgever is gehouden de factuur uiterlijk 14 dagen na factuurdatum volledig te betalen, door overboeking naar rekening NL96KNAB 0259 4236 10 ten name van De Onderwijspsycholoog. Opdrachtgever komt geen beroep toe op verrekening met aanspraken op de Onderwijspsycholoog.
10.4      Indien niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, volgt een betalingsherinnering, waarbij gevraagd wordt om (alsnog) te betalen binnen een daarbij aan te geven termijn (in beginsel: 7 dagen).
Blijft betaling dan nog weer uit, dan volgt een tweede herinnering. Daarbij heeft de Onderwijspsycholoog het recht om € 5 administratiekosten in rekening te brengen voor iedere factuur waarop de tweede herinnering betrekking heeft.
Wordt na de tweede herinnering niet betaald binnen de daarbij aangegeven termijn, dan is Opdrachtgever in gebreke, zonder dat een nadere ingebrekestelling behoeft te worden gestuurd. De Onderwijspsycholoog is dan vrij om rechtsmaatregelen te nemen om de vordering te incasseren. Daarbij wordt aanspraak gemaakt op wettelijke rente vanaf de uiterste betaaldatum volgens de tweede herinnering en vergoeding van kosten volgens wet- en regelgeving.
10.5      Verzuim om de nota tijdig te betalen is voor de Onderwijspsycholoog een ‘gewichtige reden’ om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

11.       Beperking van aansprakelijkheid

11.1      Behoudens voor zover een beperking van aansprakelijkheid afstuit op het bepaalde in art. 7:463 BW, geldt een beperking van aansprakelijkheid conform dit artikel 11.
11.2      Is de informatie bedoeld in 6.3 hiervoor onjuist of onvolledig, dan is alle schade of nadeel geleden door Opdrachtgever en/of de Cliënt en veroorzaakt doordat de Onderwijspsycholoog zich op die informatie heeft gebaseerd, of daarmee verband houdend, geheel voor rekening van Opdrachtgever en is de Onderwijspsycholoog daarvoor niet aansprakelijk.
11.3      De Onderwijspsycholoog is niet aansprakelijk voor schade en ander nadeel van Opdrachtgever en/of de Cliënt voor zover dit geen schade aan personen of zaken is die onmiddellijk is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de Onderwijspsycholoog in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (indirecte schade of vervolgschade).
11.4      In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Onderwijspsycholoog voor schade en nadeel van Opdrachtgever en/of de Cliënt beperkt tot het bedrag dat in dat schadegeval daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Onderwijspsycholoog.

12.       Vertrouwelijkheid, privacy, geheimhoudingsplicht

12.1      De Onderwijspsycholoog zal vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de Overeenkomst.
12.2      Alles wat wordt besproken tussen de Cliënt en de Onderwijspsycholoog, is vertrouwelijk en onderworpen aan beroepsgeheim. Zonder toestemming van de Cliënt verstrekt de Onderwijspsycholoog aan geen enkele derde informatie. Dit geldt ook voor de huisarts van de Cliënt of andere hulpverleners.
Na toestemming verstrekt de Onderwijspsycholoog de informatie bij voorkeur aan de Cliënt zelf, zodat deze zelf de informatie aan de betreffende derde kan verstrekken.
12.3      Als de Onderwijspsycholoog informatie wil opvragen over Opdrachtgever en/of de Cliënt bij anderen, bijvoorbeeld de huisarts of een (voorgaande) hulpverlener, dan wordt altijd eerst toestemming daarvoor gevraagd.
12.4      De Onderwijspsycholoog verwerkt de gegevens van Opdrachtgever en de Cliënt met inachtneming van wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
De verwerking vindt plaats met als grondslag de noodzaak voor een goede behandeling van de Cliënt en het beheer van de Onderwijspsycholoog als praktijk.
Zie verder het privacyreglement, te vinden op www.de-onderwijspsycholoog.nl.
12.5      De Cliënt heeft altijd inzage in zijn/haar dossier. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens moet een aparte afspraak worden gemaakt.
De Cliënt kan kosteloos één kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier).
Het dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn en daarna vernietigd.
De Cliënt is gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend.

13.        Klachten

13.1      De Onderwijspsycholoog/Tom Braams is lid van het Nederlands Instituut Psychologen (NIP) en staat als gezondheidszorgpsycholoog geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria en hebben een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden.

13.2      Klachten over de behandeling dienen in eerste instantie te worden voor gelegd aan de Onderwijspsycholoog zelf. Die heeft dan de mogelijkheid om hetgeen waarover geklaagd wordt recht te zetten.

Wordt, naar het oordeel van Opdrachtgever of de Cliënt, op klachten niet voldoende gereageerd door de Onderwijspsycholoog, dan kan een klacht worden ingediend bij de beroepsvereniging NIP.
Klachten moeten dan worden gericht aan het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP. Dit college toetst het gedrag en het beroepsmatig handelen van de psycholoog aan de regels.
Voor meer informatie zie de website van het NIP (www.psynip.nl) en zoek naar ‘tuchtrecht en klachten’.

14.       Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Scroll To Top